The Water is Rising: Running a Business while Managing Crises

ISR together with the Embassy of the Republic of Slovenia in North Macedonia, the Association of Slovenian and Macedonian Businessmen, the Economic Chamber of North Macedonia, and Spirit Slovenija, is organizing a business and economic forum entitled “The water is rising: Running a Business while Managing Crises”, which will take place on Wednesday, February 7, 2023, at 10 a.m. in the Marriott Hotel in Skopje.

One of the topics at the event will include the economic integration of the Western Balkans with the EU. The purpose of the event is to look at the impact the Slovenian companies have in North Macedonia, to find synergies for future cooperation and to draw attention to any existing and anticipated local and global challenges.

You are invited to join us: https://mailchi.mp/dde47f45ff47/business-forum-2024-the-water-is-rising


Makedonsko-slovenski poslovni forum gospodarskega sodelovanja

ISR skupaj z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Severni Makedoniji, Združenjem slovenskih in makedonskih poslovnežev, Gospodarsko zbornico Severne Makedonije, v partnerstvu s Spirit Slovenija, organizira poslovno-ekonomski forum z naslovom »Voda narašča: vodenje podjetja ob obvladovanju kriz«, ki bo v sredo, 7. 2. 2023 ob 10. uri v Marriott Hotelu v Skopju.

Pozornost bomo namenili gospodarskemu povezovanju Zahodnega Balkana. Namen dogodka je opozoriti na velik pomen, ki ga imajo slovenska podjetja v Severni Makedoniji, poiskati sinergije za prihodnje sodelovanje in opozoriti na izzive.

Vabljeni, da se nam pridružite in izpolnite prijavni obrazec: https://mailchi.mp/dde47f45ff47/business-forum-2024-the-water-is-rising


Annual event on the occasion of the new edition of The Adriatic: Strategic Foresight 2024

Ljubljana, 9 January 2024 – The traditional annual event of the Institute for Strategic Solutions was held in the City Museum of Ljubljana on the occasion of the publication of the magazine The Adriatic: Strategic Foresight 2024. The title of the event was Emergency Call: Macrodynamics, Climate and Management Challenges. The focus was on understanding global events dictated by the environmental crisis, the war in Europe, technological progress, and rapid geopolitical dynamics. How do these factors affect the Western Balkans, how does the region respond to rapid developments and where can Slovenia look for opportunities for its strategic interests in this unpredictable environment?

Answers to these questions were offered by the guests of the event, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs Tanja Fajon, and with her also the director of the Slovenian Insurance Association, mag. Maja Krumberger, Secretary of the Strategic Council for the Economy at the Ministry of the Economy, Tourism and Sport, dr. Jernej Štromajer, president of the board of Salonit Anhovo, dr. Tomaž Vuk, NLB board member Andrej Lasič and Pošta Slovenije board member Ivana Vrviščar.

Foto: Matej Pušnik

Letni dogodek ISR ob novi izdaji The Adriatic: Strategic Foresight 2024

Ljubljana, 9. januar 2024 – V Mestnem muzeju Ljubljana je potekal tradicionalni letni dogodek Inštituta za strateške rešitve ob izdaji revije The Adriatic: Strategic Foresight 2024, letos z naslovom Klic v sili: Makrodinamika, podnebje in izzivi upravljanja. V središču je bilo razumevanje globalnega dogajanja, ki ga narekujejo okoljska kriza, vojna v Evropi, tehnološki napredek in hitra geopolitična dinamika. Kako ti dejavniki vplivajo na Zahodni Balkan, kako se regija odziva na hitro dogajanja in kje lahko Slovenija v tem nepredvidljivem okolju išče priložnosti za svoje strateške interese?

Odgovore na ta vprašanja so ponudili gostje dogodka, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ob njej pa tudi direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maja Krumberger, sekretar strateškega sveta za gospodarstvo pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dr. Jernej Štromajer, predsednik uprave družbe Salonit Anhovo dr. Tomaž Vuk, član uprave NLB Andrej Lasič in članica uprave Pošte Slovenije Ivana Vrviščar.

Foto: Matej Pušnik

HEALTH 2023 business conference

The Institute for Strategic Solutions (ISR) is once again the proud program partner of the HEALTH 2023 business conference, which is part of media house Delo’s Business Center. The event took place on 13th September 2023 on the Ljubljana premises of the co-organizer, the Chamber of Commerce of Slovenia.

The Business Conference Health 2023 provides insight into a modern, credible, and resilient healthcare system that adapts to the demands of today. At the heart of the event, we focused on the needs of patients and efficient management of limited resources. During the course of the business conference, we examined opportunities, best practices, and innovations shaping modern healthcare systems. We presented innovative solutions for sustainable and resilient healthcare systems and establish a platform for discussing complex issues and collectively shaping the future of Slovenian healthcare. We also discussed the judicious use of relevant data (at both primary and secondary levels) and the introduction of value-based healthcare. Our goal was to steer the conversation towards more effective treatment, improved access to high-quality and safe healthcare services, and strengthening the resilience of the healthcare system.

The program of the business conference was structured around two main thematic blocks:

  • Financing the Healthcare System
  • Upgrading the Healthcare System with Advanced Technologies

FINANCING THE HEALTHCARE SYSTEM

We discussed planning and implementation of programs and resource management with selected speakers to ensure high quality and reliability throughout the entire system, healthcare programs, and services. Within the conference, we also focused on the importance of agility in healthcare organizations. The aim is for these organizations to become more responsive, adaptable, and capable of seizing opportunities in a rapidly changing and sometimes unpredictable ecosystem.

UPGRADING THE HEALTHCARE SYSTEM WITH ADVANCED TECHNOLOGIES

Progress in healthcare is not possible without technology and digitization. This section included experiences from foreign healthcare systems within the common European healthcare data space. The first part presented technological solutions for better treatment, increased access to healthcare services, and system resilience. The concluding discussion focused on the optimal healthcare system for Slovenia and learning from other systems and relevant stakeholders.


Poslovna konferenca ZDRAVJE 2023

Inštitut za strateške rešitve (ISR) je tudi letos ponosni programski partner poslovne konference ZDRAVJE 2023, ki je del Delovega poslovnega centra. Medijska hiša Delo je konferenco priredila 13. septembra 2023  v prostorih soorganizatorke, Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Poslovna konferenca Zdravje 2023 prinaša vpogled v sodoben, verodostojen in odporen zdravstveni sistem, ki se prilagaja zahtevam današnjega časa. V osrčje dogodka postavljamo potrebe pacientov in učinkovito upravljanje z omejenimi viri. Med potekom poslovne konference smo preučili priložnosti, najboljše pristope, prakse ter inovacije, ki oblikujejo sodobne zdravstvene sisteme. Predstavili smo inovativne rešitve za vzdržne in odporne zdravstvene sisteme ter vzpostavili platformo za izmenjavo mnenj o kompleksnih temah in skupno oblikovanje prihodnosti slovenskega zdravstva. Razpravljali smo tudi o smotrni uporabi relevantnih podatkov (na primarni in sekundarni ravni) ter uvedbi vrednostno usmerjenega zdravljenja. Naš cilj je usmeriti pogovor k bolj učinkovitemu zdravljenju, izboljšanemu dostopu do visokokakovostnih in varnih zdravstvenih storitev ter krepitvi odpornosti zdravstvenega sistema.

Program poslovne konference smo zastavili na dveh glavnih tematskih sklopih:

  • Financiranje zdravstvenega sistema
  • Nadgradnja zdravstvenega sistema z zmogljivimi tehnologijami

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Z izbranimi sogovorniki smo razpravljali o načrtovanju in izvajanju programov ter upravljanju sredstev, ki zagotavljajo visoko kakovost in zanesljivost na ravni celotnega sistema, zdravstvenih programov in storitev. V okviru konference smo se osredotočili tudi na pomen agilnosti v zdravstvenih organizacijah. Cilj je, da postanejo te organizacije bolj odzivne, prilagodljive in sposobne izkoristiti priložnosti v hitro spreminjajočem se ekosistemu, ki je lahko tudi nepredvidljiv.

NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA Z ZMOGLJIVIMI TEHNOLOGIJAMI

Brez tehnologije in digitalizacije ni napredka v zdravstvu. Sklop je vključeval izkušnje tujih zdravstvenih sistemov v skupnem evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru. Prvi del je predstavil tehnološke rešitve za boljše zdravljenje, večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ter odpornost sistema. Zaključni pogovor se je osredotočil na optimalni zdravstveni sistem za Slovenijo in učenje iz drugih sistemov ter ustrezne deležnike.


Serbia and Slovenia: With the talents of the future for a competitive region

We present to you the e-booklet, which was made as part of our project “Serbia and Slovenia: With the Talents of the Future for a Competitive Region“, together with the event we held in Belgrade at the end of May.

“The Balkan countries are witnessing a remarkable increase in financial exchange, revealing the growing economic collaboration in the region. However, the sustainability of this deepening economic connection heavily relies on the availability of talented and capable workforce that can drive productivity, innovation, and growth,” says Maja Dragović, from our editorial team.

Exploring the ways in which digital technologies are changing the field of human resources (HR) was the main focus of our project. We aimed to identify best practices for leveraging these technologies and consequently improving results. Professionals from the region gathered at a conference in Belgrade, where experts from the fields of human resources, education, economy, and technology highlighted trends and plans for implementing digital strategies that can increase employee engagement, productivity, and business results.

We express our gratitude to our partners for their collaboration and successful completion of the project.

The final product is an e-booklet, which we present to you HERE. We wish you a pleasant reading.


Srbija in Slovenija: S talenti prihodnosti do konkurenčne regije

Predstavljamo vam e-knjižico, ki je bila izdelana v okviru našega projekta “Srbija in Slovenija: S talenti prihodnosti za konkurenčno regijo”, skupaj z dogodkom, ki smo ga organizirali v Beogradu konec meseca maja.

“Balkanske države doživljajo izjemno povečanje finančne izmenjave, kar kaže na rastoče gospodarsko sodelovanje v regiji. Vendar pa je trajnost te poglabljajoče se gospodarske povezave močno odvisna od razpoložljivosti talentirane in sposobne delovne sile, ki lahko spodbuja produktivnost, inovacije in rast,” pravi Maja Dragović iz našega uredniškega tima.

Osrednji cilj našega projekta je bilo raziskovanje načinov, kako digitalna tehnologija spreminja področje kadrovskega managementa. Želeli smo prepoznati najboljše prakse za izkoriščanje tehnologij in s tem izboljšanje rezultatov. Strokovnjaki iz regije so se zbrali na konferenci v Beogradu, kjer so s področja kadrovskega managementa, izobraževanja, gospodarstva in tehnologije predstavili trende in načrte za izvajanje digitalnih strategij, ki lahko povečajo angažiranost zaposlenih, produktivnost in poslovne rezultate.

Zahvaljujemo se našim partnerjem za njihovo sodelovanje in podporo ter uspešno zaključitev projekta.

Končni izdelek je e-knjižica, ki si jo lahko ogledate TUKAJ. Želimo vam prijetno branje.


Serbia and Slovenia: With the talents of the future to a competitive region

ISR, together with the Chamber of Commerce of Serbia and the Beep Institute, hosted the conference “Serbia and Slovenia: With the talents of the future to a competitive region”, which was held on May 29, 2023, in the premises of the Chamber of Commerce of Serbia (Resavska 13-15), in Belgrade, starting at 9 o’clock.

The conference has brought together representatives of companies operating in the region, HR experts from Slovenia and Serbia, with the aim of exchanging experiences on modern trends in HR.

As part of the conference panel, there has been a discussion on the aforementioned topics, which are important for the development of human resources in the region, economic cooperation between Serbia and Slovenia, and the integration of the region into the European Union.

The participants in the panels were the highest representatives of the human resources development sector of leading companies operating in the region, experts in the field of work psychology and talent management, as well as organization management.


Srbija in Slovenija: S talenti prihodnosti do konkurenčne regije

ISR je skupaj z Gospodarsko zbornico Srbije in Beep inštitutom gostoval konferenco “Srbija in Slovenija: S talenti prihodnosti do konkurenčne regije”, ki je potekala 29. maja 2023, v prostorih Gospodarske zbornice Srbije (Resavska 13-15), v Beogradu, s pričetkom ob 9. uri.

Na konferenci so se zbrali predstavniki podjetij, ki delujejo v regiji, strokovnjaki s kadrovskega področja iz Slovenije in Srbije, z namenom izmenjave izkušenj o sodobnih trendih na kadrovskem področju.

V okviru panela konference je potekala razprava o omenjenih temah, ki so pomembne za razvoj človeških virov v regiji, gospodarsko sodelovanje med Srbijo in Slovenijo ter vključevanje regije v Evropsko unijo. Na panelih so sodelovali najvišji predstavniki sektorja razvoja človeških virov vodilnih podjetij, ki delujejo v regiji, strokovnjaki s področja psihologije dela in upravljanja talentov ter upravljanja organizacij.

Migracije prebivalstva, odprtost trga dela, fleksibilnost dela, regionalni bazen talentov, pritiski na plače, pa tudi novi trendi v človeških virih v svetu: blaginja zaposlenih, upravljanje talentov, branding delodajalca, digitalizacija, so teme, o katerih je bilo govora na konferenci. Partnerstvo med državo, gospodarstvom in človeškimi viri lahko zagotovi, da kakovostna delovna sila prispeva k razvoju regije.